Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Софел-МР ООД получи финансиране по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

От страна на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.073-6595-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Общата стойност на проекта на Софел-МР ООД е 10 000 лева, от които 8 500.00 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500.00 лева – национално съфинансиране.
Основните цели на проекта са:
• Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
• Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Полученото финансиране се предвижда да бъде използвано за покриване на разходи за материали за производствената дейност на дружеството.
Предоставената финансова подкрепа ще подпомогне производството на „Софел-МР” ООД в условия на свитите приходи и намалена ликвидност вследствие от избухналата пандемия COVID-19.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект № BG16RFOP002-2.073-6595-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.