„Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 11.10.2021 „СОФЕЛ-МР“ ООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Общата стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000.00 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Получената безвъзмездна помощ по процедурата ще осигури на предприятието важна ликвидна подкрепа за закупуване на необходимите количества от основните суровини и материали, влагани в най-пострадалото от пандемията производствено звено от дейността на „СОФЕЛ МР“ ООД – а именно производството на опаковки за хранително-вкусовата промишленост.

Получената помощ по процедурата ще позволи на предприятието да предложи по-конкурентни цени и всички обхванати групи, тъй като субсидията на практика ще оптимизира реалната им производствена себестойност.

Като косвен ефект, наличието на безвъзмездна помощ за дейността на предприятието с цел минимизиране негативните ефекти от пандемията на COVID-19, ще бъде сред факторите, които ще допринесат за запазване на висококвалифицирани работни места в предприятието. Това от своя страна също ще помогне на дружеството да успее да се справи с последиците COVID-19 върху дейността си и да постигне необходимата устойчивост до нормализиране на пазарната обстановка и ръст на търсенето.

–––––––––––––––––––––- www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––-

Проект BG16RFOP002-2.089-1237-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.